ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មម៉ាស៊ីនម៉ាស្កាល់ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិកម្ម